Dansk Varmblod
navigation-menu
close
Log ind
Tilmeld

Betingelser

Betingelser

AUKTIONSREGLER FØLAUKTION NORD 

1.

På auktionen bortauktioneres føl, der er registreret i Dansk Varmblod. Føllet udbydes til salg i EURO. For føllets sundhed og kvalitet samt af afgivne oplysninger, påtager Dansk Varmblod region 5 & 6 sig intet ansvar, idet Dansk Varmblod alene er tilrettelægger af auktionen. De på nettet anførte oplysninger er udarbejdet på grundlag af sælgerens oplysninger, og er således uden ansvar for Dansk Varmblod region 5 & 6

Føllet er af autoriseret dyrlæge klinisk handelsundersøgt i henhold til Den Danske Dyrelægeforenings standard max. 14 dage før auktionen med henblik på auktionen. 

Køber opfordres til inden afgivelse af bud på auktionen, gerne sammen med købers egne veterinære rådgiver, at have gjort sig bekendt med indholdet af den kliniske dyrlægeundersøgelse, der forefindes på auktionskontoret. 

Eventuelle krav fra køber, der baserer sig på veterinære forhold, der burde have været omtalt i den kliniske dyrlægemæssige undersøgelse af hesten med henblik på auktionen, er sælger uvedkommende og alene et mellemværende mellem køber og undersøgende dyrlæge. 

Køber kan alene ophæve købet, såfremt hesten af køber dokumenteres at lide af mangler, der ikke er uvæsentlige for hestens anvendelse eller handelsværdi. 

I tilfælde af berettiget ophævelse af handlen overfor sælger, kan køber alene, foruden købesummen og auktionssalærets returnering mod udlevering af hesten, kræve sine følgeomkostninger til hestens røgt og pleje, dyrlæge, beslagsmed, forsikring m.v. erstattet med et takseret beløb på dkk. 50,00/dag, regnet fra købers reklamation indtil handlens faktiske ophævelse. 

Yderligere erstatning for følgeomkostninger kan alene fordres, hvis det godtgøres, at sælger har handlet svigagtigt eller i strid med almindelig hæderlighed 

2.

Fra hammerslagstidspunkt henstår det solgte føl for købers regning og risiko. 

Auktionskøberen er forpligtet til straks efter hammerslaget at overtage opsynet med det købte føl. Såfremt det købte føl på grund af alder ikke kan skilles fra moderhoppen, aftaler køber selv det videre forløb med sælger. 

3.

Dansk Varmblod henstiller til at føl under 5 måneder forbliver hos moderen indtil fravænning kan ske. Såfremt køber ønsker at denne henstilling følges, skal sælger indvilge heri. Sælger kan ikke opkræve foder-og opstaldningsomkostninger herfor. Indvilger parterne i opstaldning udover de 5 måneder må køber påregne at betale for fodring af føllet. Dette pkt. annullerer IKKE overgangen af risiko og ansvar iht. Pkt. 2

4.

Sælger er pligtig til at transportere et bortauktioneret føl tilbage til sin hjemadresse såfremt køber måtte ønske dette. Med mindre andet aftales eller at det strider mod pkt. 3 skal køber senest 5 dage efter auktionen afhente føllet hos sælger. Dette pkt. annullerer ikke overgangen af risiko og ansvar iht pkt 2

5.

Den, der byder for en anden, forpligter sig som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. 

6.

Mindste bud og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet. Opstår der, efter at hammerslag er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller såfremt flere byder samtidig, foretages nyt opråb. Alle tvistigheder under auktionen afgøres af den, der foretager opråbet eller af auktionen. Auktionen kan beslutte at indsætte føllet til auktionen igen i tilfælde, hvor køber ikke opfylder auktionsbetingelserne. Den første køber er forpligtet overfor Dansk Varmblod region 5 & 6 og overfor sælger for mulig reduktion i salgsprisen, men har ikke krav på et muligt overskud. 

7.

Budsummen + 5 % i auktionsomkostninger, samt moms og eventuelle andre udgifter til det offentlige, betales af køber umiddelbart efter hammerslag. Betalingen skal falde til auktionssekretariatet. Almindelige anerkendte betalingsformer modtages – så som bankoverførsel eller dankort. Udenlandske købere kan betale kontant eller i overensstemmelse med indgåede aftaler eller anden form for garanti for betaling efter aftale med Dansk Varmblod region 5 & 6. Eventuelle gebyrer der udløses af betalingsmidlet tillægges købers auktionsomkostninger. Betaling har ikke fundet sted førend den samlede betaling er kommet Dansk Varmblod region 5 & 6 i hænde. Betales med kort betragtes dette ikke som kontantbetaling, førend købers pengeinstitut har godkendt betalingen (normalt min. 5 bankdage at regne) og beløbet er kommet Dansk Varmblod region 5 & 6 i hænde. Dansk Varmblod region 5 & 6 videresender alene den modtagne betaling til sælger efter fradrag af auktionsomkostningerne. 

8.

Betales købesummen og omkostninger ikke i rette tid, forrentes beløbet fra auktionstidspunktet med en årlig rente, svarende til den til enhver tid af Danmarks Nationalbank officielle diskonto med tillæg af 6 %, til betaling sker. 

For købesummen med påløbende renter og inddrivelsesomkostninger, haves udpantningsret. 

9.

Ejendomsretten over føllet overgår først til køberen, når købesummen og auktionsomkostningerne er betalt i henhold til punkt 7

10.

Eventuelle krav skal sendes til Dansk Varmblod region 5 & 6, som vil kontakte sælger. 

11.

Dansk Varmblod region 5 & 6 forbeholder sig ret til at ændre arrangementet. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort hurtigst muligt. 

Dansk Varmblod – Følauktion NORD — region 5 & 6.Terms of Foal Auction NORTH

1.

Only foals registered with The Danish Warmblood Society are auctioned. All bids are in EURO. The Danish Warmblood Society – Region 5 & 6 only undertakes the organization of the auction and is not liable for the health and quality of the auctioned foals – nor for the information submitted. Description of each foal is compiled on the basis of seller’s information only.

Each foal has — no earlier than 14 days prior to the auction — been subject to clinical inspection by an authorized veterinary in accordance with the standards of the Danish Veterinary Association.

Prior to bidding, prospective buyers are encouraged to consult with own veterinary advisors on the contents and results of the clinical veterinary inspection, which is made available at the auction office.

The seller is not liable to potential buyer claims based on veterinary circumstances, which ought to have been described in the clinical veterinary inspection of the auction foal. Such claims are solely a matter between buyer and the veterinary responsible for the inspection.

The buyer can only cancel the purchase provided that the buyer is able to document defects that are significant for the use or trade value of the foal.

In the event that the purchase is legitimately cancelled and the foal is returned, the buyer may only – in addition to the return of purchase price and auction commission – claim return of costs related to the care, veterinary consultations, farrier, insurance, etc. accumulating to DKK 50.00 per day – starting from the date of complaint until the actual termination of the contract.

Any additional compensation of costs may only be claimed if the seller is proven to act fraudulently or immorally.

2.

At the highest auction bid, the liability and risk of loss passes to the buyer.

After conclusion of the bidding, the successful buyer is under obligation to assume immediate control of the purchased foal. In the event that — due to the age of the foal — the purchased foal cannot be separated from the mare, the buyer is responsible for making further arrangements with the seller.

3.

The Danish Warmblood Society advices that the foal remains with the mare until it reaches the age of five months as a minimum. If the buyer wishes to adhere to this standard for physical transfer, the seller must agree not to charge costs of care and boarding during this period. If the parties agree on boarding with the seller beyond the age of five months, the buyer must be prepared to financially cover the care and boarding of the foal. Note! This does not annul the transfer of liability and risk mentioned in item 2..

4.

The seller is responsible for transport of the auctioned foal back to sellers address and unless conflicting with the standards mentioned in item 3 or otherwise agreed between buyer and seller, the buyer must collect the foal at sellers address no later than five days after the auction. This item does not annul the transfer of liability and risk mentioned in item 2.

5.

Individual bidders on behalf of other buyers are liable as guarantors of payment. In case of group bidding, all members are jointly liable.

6.

The lowest bid and advance bids shall be determined by the auctioneer. In the event that doubt arises as to whom has placed the highest bid; or in the event that more people place bids simultaneously, a re-announcement shall be made. All disputes during the auction shall be settled by the auctioneer. 

In the event that the buyer does not comply with the conditions of the auction, the auctioneer may decide to re-enter the foal for auction. The first buyer is then made liable to The Danish Warmblood Society – Region 5 & 6 – and to the seller for a possible reduction of sales price. However, the first buyer is not entitled to a possible profit.

7.

Upon the highest bid, the buyer shall pay the bidding price and Danish VAT plus an auction fee of 5%. The payment is transferred to the auction office through legal and approved tender, such as bank transfer or Visa/​MasterCard or other means of payment. International buyers may pay in cash or in accordance with prior agreements with The Danish Warmblood Society – Region 5&6.

Any fees charged on the basis of the buyer’s means of payment shall be added to the buyer’s auction costs. Ownership of the bought foal is only transferred when payment has taken place in full to The Danish Warmblood Society – Region 5&6. Payment through Visa/​MasterCard is not considered as cash payment until the transfer has been accepted by the buyer’s bank and the amount has reached The Danish Warmblood Society – Region 5&6. The amount is transferred to the seller upon deduction of the auction costs.

8.

In the event that the purchase price and related costs are not paid in a timely manner, interests shall be added to the sum at a yearly rate equivalent to the Danish Central Bank’s (Danmarks Nationalbank) official rate of discount plus 6 percent until payment is made.

The unpaid bidding sum with additional cost rates and inkasso charges are subject to the right of enforced payment /​For købesummen med påløbende renter og inddrivelsesomkostninger, haves udpantningsret. 

9.

Ownership of the foal is only transferred to the buyer upon receipt of bidding sum and auction costs as mentioned in item 7.

10.

Any claims must be sent to The Danish Warmblood Society – Region 5&6, which will contact the seller.

11.

The Danish Warmblood Society – Region 5&6 reserves the right to make changes to the event. Any such change will be published as soon as possible.

The Danish Warmblood Society – Foal Aution NORTH — region 5 & 6.